Vedtekter for Rogaland Rasefjærfeklubb (vedtatt på årsmøte 2017)


1.Navn

Klubbens navn er Rogaland Rasefjærfeklubb (RRFK) og er tilsluttet Norsk Rasefjærfeforbund (NRFF).


2.Formål

Klubbens formål er å fremme raseavl, forbedre, bevare og informere om rasefjærkre på en bærekraftig måte.


3.Medlemsskap

Alle som har betalt kontingent fastsatt av NRFF.

Æresmedlemmer


4.Styret

Styret består av:

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

1 styremedlem

2 varamedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt minst ytterligere 2 medlemmer av styret er til stede. Styret er pålagt å føre protokoll.


5.Styrets ansvar

Lede klubbens arbeid mellom årsmøtene. Føre referat fra sine møter. Innkalle og rapportere til årsmøte. Oppnevne utvalg og fagansvarlige.


6.Årsmøte

Årsmøte er RRFK ’s øverste organ og skal avholdes innen utgangen av februar. Saker som skal behandles må være styret ihende senest januar.

Dato for møte skal gjøres kjent for medlemmer og saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest 7 dager før møtet.

Dagsorden:

Åpning

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og 2 referenter

Valg av tellekomite’ 2 stk

Årsberetning

Regnskap

Godtgjørelser

Innkomne forslag

Budsjett

Valg


7.Valg

Valg avgjøres ved absolutt flertall (mer enn 50%).

Med personvalg skal valget skje skriftlig ved mer enn 1 kandidat eller dersom noen forlanger det. Ved vedtektsendring og oppløsning skal det være 2/3 flertall.

Det må til enhver tid tilstrebes kontinuitet i styret. Dette kan gjøres ved at ca halvparten av styret er på valg hvert år. Styreleder for 1 år. Nestleder, sekretær og ett styremedlem velges ved årstall som ender på partall. Kasserer, ett styremedlem og varamedlem velges ved årstall som ender på oddetall, 2 revisorer og 2 til valgkomite’ velges alle for 2 år.8.Stemmerett

Alle fremmøtte som har betalt kontingent og er oppført i medlemslisten for RRFK og æresmedlemmer har stemmerett.

Styremedlemmer har ikke stemmerett på årsberetning og regnskap.


9.Valgkomite’

Valgkomite’ skal bestå av to personer. Komiteen skal starte sitt arbeid med å finne kandidater til styret i god tid før årsmøte.


10.Æresmedlemsskap

Tildeling av æresmedlemsskap blir vedtatt av NRFF etter innstilling fra styret i RRFK eller enkeltpersoner. Kandidaten må ha vært medlem i klubben og vært engasjert på ulike nivå i minst 25 år.


11.Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i styret eller dersom minimum 1/3 av medlemmene forlanger dette.


12.Suspensjon/ekslusjon

Dersom et medlem ikke retter seg etter klubbens formål og vedtekter eller på annen måte skader vårt rennome’. Vedtaket kan påklages til årsmøtet i RRFK.


13.Oppløsning

Vedtak om oppløsning av RRFK krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Lagets midler går til NRFF.